הדפסה
כניסות: 2774

 רבי אליעזר בן עזריה אומר מאוסה ערלה שנתגנו בה הרשעים שנאמר כי כל הגוים ערלים
רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות
רבי יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה
רבי יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה
רבי נחמיה אומר גדולה מילה שדוחה את הנגעים
רבי אומר גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנאמר (בראשית יז) "התהלך לפני והיה תמים".
דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו שנאמר (ירמיה לג) "כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי".

                  (משנה מסכת נדרים פרק ג משנה יא)