הדפסה
כניסות: 2534

ת"ר: האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות... למולו. מנלן? דכתיב: (בראשית כא) וימל אברהם את יצחק בנו. והיכא דלא מהליה אבוה - מיחייבי בי דינא למימהליה, דכתיב: (בראשית יז) המול לכם כל זכר; והיכא דלא מהליה בי דינא - מיחייב איהו למימהל נפשיה, דכתיב: (בראשית יז) וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה.

(תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כט עמוד א)