הדפסה
כניסות: 2301

ד"א אז ישיר משה הה"ד (תהלים מ) ויעלני מבור שאון ממצרים מטיט היון מטיט ולבנים, (תהלים מ') ויקם על סלע רגלי זה הים, כונן אשורי שעברו ביבשה מיד (תהלים מ') ויתן בפי שיר חדש, משל לאשה שהיתה נדה השלימה ידי מנדתה וטהרה באתה אצל אישה אמר לה מי מעיד עליך שטהרת אמרה לו הרי שפחתי מעידה שטהרתי לפניה וטבלתי, לכך נאמר את השירה הזאת, נאים אנו לומר שירה לפניך שאין בנו טומאה והרי המילה מעידה עלינו שאנו טהורים, לכך נאמר את השירה הזאת ואין זאת אלא מילה שנאמר (בראשית יז) זאת בריתי אשר תשמרו, ויאמרו לאמר, נהיה אומרים לבנינו ובנינו לבניהן שיהיו אומרים לפניך כשירה הזאת בעת שתעשה להם נסים.

[שמות רבה (וילנא) פרשה כג ד"ה יב ד"א אז]