הדפסה
כניסות: 2365

דבר אחר, באיזה זכות היה אהרן נכנס לבית קדשי הקדשים, א"ר חנינא בנו של רבי ישמעאל זכות המילה היתה נכנסת עמו שנאמר (ויקרא טז) "בזאת יבא אהרן" זו המילה, "זאת בריתי אשר תשמרו", וכה"א (מלאכי ב) "בריתי היתה אתו החיים והשלום".

 (שמות רבה (וילנא) פרשה לח ד"ה ח ד"א וזה)