דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

 פתח אידך ואמר (איוב י"ט) ומבשרי אחזה אלוק מאי ומבשרי ומעצמי מבעי ליה אלא מבשרי ממש, ומאי היא, דכתיב (ירמיה י"א) ובשר קדש יעברו מעליך וכתיב (בראשית י"ז) והיתה בריתי בבשרכם דתניא בכל זמנא דאתרשים ב"נ בהאי רשימא קדישא דהאי את מניה חמי לקודשא בריך הוא, מניה ממש, ונשמתא קדישא אתאחידת ביה, ואי לא זכי, דלא נטיר האי את, מה כתיב (איוב ד') מנשמת אלוק יאבדו דהא רשימו דקודשא בריך הוא לא אתנטיר ואי זכי ונטיר ליה שכינתא לא אתפרש מניה

[זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך דף צד עמוד א]