דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

שמדת הדין מתגברת ועומדת לפני הקב"ה ואומרת לפניו, רבונו של עולם כתיב בתורה ,האל הגדול הגבור והנורא" (דברים י' י"ז). הגדול – שגדולתך על כל מעשה בראשית, הגבור – שאתה מתגבר להפרע מעוברי רצונך, והנורא – שהכל יריאין מדינך שהוא אמת. ואם אתה נושא להם פנים לישראל לא יהיה חילול השם בדבר הזה? אמר לה אל תהרהרי אחר כנסת ישראל, שכל מעשה בראשית לא נבראו אלא בזכותם, שנאמר "אם לא בריתי וגו'" (ירמיה ל"ג כ"ה), ואין ברית אלא מילה שישראל עוסקין בתורה ובה שנאמר "והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם" (בראשית י"ז י"ז).

[אליהו זוטא (איש שלום) פרשה כג ד"ה אמרו לו תלמידיו]