הדפסה
כניסות: 2651

 מה ראה לומר באברהם "בעצם היום הזה"? אלא אמר הקב"ה אם מל אברהם עצמו בלילה עכשיו כל דורו אומר אלו ראינוהו לא הנחנוהו לכך אמר הקב"ה "בעצם היום הזה נמול אברהם" ודי רגשה ליה ימלל.

( מדרש תנאים לדברים פרק לב פסוק מח)