הדפסה
כניסות: 2291

תניא: (ויקרא יב) וביום השמיני ימול בשר ערלתו - מלמד שכל היום כשר למילה, אלא שהזריזין מקדימין למצות, שנאמר (בראשית כב) וישכם אברהם בבקר ויחבש וגו'.

(תלמוד בבלי מסכת יומא דף כח עמוד ב)