הדפסה
כניסות: 2472

א"ר יצחק משפט אדם ומשפט בהמה שוין משפט אדם (ויקרא יב) וביום השמיני ימול בשר ערלתו משפט בהמה ומיום השמיני והלאה ירצה וגו'.

(ויקרא רבה (וילנא) פרשה כז ד"ה א שור או)