הדפסה
כניסות: 2186


בפסוק(בראשית טו, ו) והאמין בה'. איתא בזוה"ק כשאמר לו הקב"ה צא מאצטגנינות שלך כמו שדרשו ז"ל בפסוק (שם ה) ויוצא אותו החוצה כדין והאמין בה' ע"ש. שמיד יצא אברהם אע"ה מכל דרך הטבע והמזל ונתעלה להיות נמשך אחר הנהגת הקב"ה וזה היה דבר גדול לכן כתיב (שם ו) ויחשבה לו צדקה ולכן כרת עמו הברית אח"כ וכן כתיב (נחמיה ט, ח) ומצאת את לבבו נאמן וכרות עמו הברית. ובאברהם נתקיים מי הקדמני ואשלם(איוב מא, ג). כי באמת בני ישראל הקב"ה נתן להם זה הדרך בכח הברית מילה כמו שכתוב (דברים ל, יב) מי יעלה לנו השמימה. ובכח זה כתיב ביוסף (בראשית לט, יב) וינס ויצא החוצה. אבל אברהם אע"ה קודם המילה לא היה נמצא דרך בגוף איך להעלות אותו מן התלבשות הטבע רק מרוב אמונה שבו וזה שכתוב ומצאת את לבבו. שב' לבבות הם יצר טוב ויצר הרע. וכדי לאהוב ה' בשני לבבות נתן לנו הקב"ה ברית מילה שהוא למול ערלת הלב של היצר הרע בכח הברית. אבל אברהם אע"ה בב' לבבות האמין בו יתברך והוא מציאה גדולה שמצא הקב"ה בעולם וכן דרשו חז"ל בפסוק (שה"ש ד, ט) לבבתני באחד כו' שהוא על אברהם אבינו ע"ה כו'. ובזכות זו כרת עמו הברית ונתן לו ולזרעו עצה איך למול ערלת הלב כנ"ל:

(שפת אמת, לך לך, תרנ"ג)