הדפסה
כניסות: 2693


פרשת מילה אמרו חז"ל גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות. כי ברית הוא התקשרות ואיתא בגמרא ולדבקה בו (דברים יא, כב; ל, כ) הדבק במדותיו מה הוא רחום חנון כו'. אם כן הי"ג בריתות הם התדבקות בכל הי"ג מדות שלמעלה ובכח המילה יכולין לתקן כל המדות ויכולין בזה לעורר הי"ג מדות של רחמים בשמים וכמו בברית הלשון ע"י הזכרת י"ג מדות אין חוזרת ריקם והוא בבחינת דיבור כמו כן יש בחינת מעשה ע"י הצדיק שיש בו הי"ג מדות מעורר למעלה מדות הרחמים והוא בכח ברית מילה. ואברהם אע"ה כתיב בו אחד היה אברהם (יחזקאל לג, כד) והוא בחינת הי"ג מדות שזה האחדות ודביקות בה' אחד באמת ובחינת י"ג מדות הוא בחינת התשובה. כי הנה העולם עומד על שבעת ימי הבנין. והשבת הוא למעלה מזה ומושך הארה מג' ראשונות. אור שבעת הימים. ומילה דוחה שבת שהוא מושך הארה מי"ג מדות ג' על עשרה. ולכן מילה בשמיני שהיא בחינת התשובה. ואיתא אם חביבה מילה למה לא נתנה לאדם הראשון. והתירוץ על זה כי האלקים עשה את האדם ישר (קהלת ז, כט) אך אחר החטא הראשון הוצרך להמשיך תיקון מלמעלה ביותר כדאיתא במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים יכולין לעמוד. ולפי שתיקן אברהם את החטא המשיך דרך חדש מלמעלה ועל זה דרשו החכמה תעוז לחכם יותר מעשרה שליטים אשר היו בעיר(קהלת ז, יט) ולכן ניתן לו ברית מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות כנ"ל:

(שפת אמת, לך לך, תרנ"ח)