הדפסה
כניסות: 2099


במדרש בפסוק(בראשית יז, א) התהלך לפני והיה תמים משל למטרונה שעברה לפני המלך אצבע קטנה שלך גדולה קמעא העבירי אותה ובטל המום. דכתיב (שה"ש ד, ז) כלך יפה רעיתי. מום אין בך. פירוש בעצם נפשות בנ"י אין מום והערלה מום עובר בנפשות בני ישראל. כל גוים ערלים(ירמיה ט, כה) אפילו ימול עצמו מאה פעמים ערל הוא כי הערלה בהם בעצם מום קבוע. אבל בני ישראל מום אין בך והמילה עדות על זה לכן כתיב (בראשית יז, א) והיה תמים שע"י המילה מברר התמימות שבו בעצם:

(שפת אמת, לך לך, תר"ס)