הדפסה
כניסות: 1975


בפסוק (בראשית טו, ה-ו) ויוצא אותו החוצה הבט נא השמימה כה יהיה זרעך והאמין בה' כו'. אמרו חז"ל שהוציאו למעלה מכיפת הרקיע. הבטה מלמעלה למטה. ואמר כה יהיה זרעך שהראה לו שכל הנשמות יהיו נמשכים מלמעלה מן השמים. והוא בכח ברית מילה שנתן לו הקב"ה אח"כ וכמו שכתוב "מי "יעלה "לנו "השמימה שבנ"י הנמולין מושכין נשמות קדושות מלמעלה. ועל זה כתיב (ישעיה ס, כא) ועמך כולם צדיקים מעשי ידי להתפאר כי הנשמות הם מעשה ידיו של הקב"ה. כדכתיב (שם נז, טז) ונשמות אני עשיתי ואין זה בכל הנשמות רק בזרע אמת בחותם ברית מילה כמו שכתוב (ישעיה מג, כא) עם זו יצרתי. וזה עדות שהם זרע קדש ועל זה כתיב (תהלים קיא, ו) כח מעשיו הגיד כו' לתת להם נחלת גוים שבכח הנשמות המיוחדים לבנ"י יורשין ארץ ישראל. כמו שאמרו ז"ל שירש את הארץ בזכות המילה ואתה את בריתי תשמור (בראשית יז, ט) ואברהם אבינו ע"ה קודם שזכה לברית מילה לא הי לו מקום להבין איך יהיה כל זרעיו למעלה מכיפת הרקיע והוא ע"ה נתעלה לפי שעה. ויוצא אותו החוצה. אבל כה יהיה זרעך לא היה בדרך הטבע רק שהאמין בה' עד שניתן לו ברית מילה וראה איך נבדלו זרע קודש כמו שאומרים המבדיל בין ישראל לעמים שיש אוצר מיוחד לנשמות בני ישראל ועל זה כתיב (דברים כח, יב) יפתח ה' לך אוצרו הטוב את השמים:

(שפת אמת, לך לך, תרס"א)