הדפסה
כניסות: 2172


בפסוק (בראשית יז, א) אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים. כתיב (תהלים קלט, ה)אחור וקדם צרתני והוא בחינת הגוף והנשמה שמקודם צריכין לתקן הגוף להיות כלי לקבל אור הנשמה. ואיתא בזוה"ק בפסוק (בראשית יד, יד) וירק חניכיו שמונה עשר ושלש מאות שהם רמ"ח איברים דגופא וע' רזא דנשמתא. והוא עיקר עבודת האדם שהנשמה תאיר בהגוף. ועל זה כתיב (משלי ו, כג) נר מצוה הכנת הרמ"ח איברים ותורה אור גימטריא רז והוא הסוד שכתוב (תהלים כה, יד) סוד ה' ליריאיו הע' נהורין שיש לכל נשמה אבל בריתו להודיעם(שם) שיתקשר הגוף בהנשמה וזה ע"י ברית מילה ונקרא ברית על שם התקשרות הנשמה בגוף שע"י הסרת הערלה מתגלה ע' נהורין דנשמתא ואז נקרא תמים. וזה היה כל עבודת אברהם אבינו להאיר אור הנשמה ועל זה כתיב (שה"ש ח,ח) אחות לנו קטנה שאיחה הגוף אל הנשמה. אך עוד קודם שניתן לו ברית מילה היה דבר גדול מאוד למצוא הדביקות כמו שכתוב(שם) ושדים אין לה רמז על ברית הלשון והמעור שבשניהם נרמז שם שדי. ועוד קודם שניתן לו הבריתות נתיגע בעצמו עד שהוציא מכח אל הפועל שנגלה עליו הקב"ה וחתם וכרת לו ברית כמו שכתוב בספר יצירה ואיתא בזוה"ק פרשת שלח אעא דלא סלקי ביה נהורא מבטשין ליה ואנהיר אף הכי גופא דלא סלקא ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה ואנהיר ע"ש מכל שכן עתה שיש לנו ב' הבריתות שצריכין לעסוק בתורה ולשמור ברית קודש כדי לזכות להתגלות אור הנשמה בגוף:

(שפת אמת, לך לך, תרס"א)