הדפסה
כניסות: 2613


לך לך (בראשית יב, א) להודיע טבעך בעולם ובמדרש לריח שמניך כו' שמן תורק (שה"ש א, ג) צלוחית של אפרסמון שלא היה ריחו נודף ע"ש. דכתיב בהבראם (בראשית ב, ד) באברהם. אם כן אברהם הוא עיקר הבריאה נשמת הבריאה והוא כח התורה כדאיתא שמאברהם התחילו ב' אלפים תורה. ומקודם היה תהו ובוהו. היינו שנקודה הפנימיות היתה נסתרת כמו שכתוב (שם א,ד) ויבדל גנזו לצדיקים. ולכן הצדיקים שהיו מקודם היו רק בחינת ריח כמו שכתוב במדרש שיר השירים ראשונים ריחות היו ואנו שמן תורק תרי"ג מצות. וזה לך לך שיתפשט הארת התורה ברמ"ח איברים דאברהם שורש רמ"ח מצות התפשטות הארת התורה וזה עצמו מה שכתוב בזוה"ק פירוש לך לך שאומרים אל הנשמה לבוא לעולם הזה להתפשט בגוף ע"ש. והוא פירוש אחד עם הפירוש הפשוט שהליכת אברהם היה התפשטות הנשמה בגוף. ולכן נמסר לו ברית מילה הסרת הערלה שהו מסתיר חיות הנשמה ובהסרת הערלה מתגלה הארת הנשמה בגוף:

(שפת אמת, לך לך, תרס"ג)