הדפסה
כניסות: 2529


והנה בפרשת המילה כתיב (בראשית יז,א) התהלך לפני והיה תמים דכתיב (משלי כה, ד) הגו סיגים מכסף ויצא לצורף כלי. כי הערלה והפסולת מעכב צירוף הכלי להיות אחדות ותמימות באדם. כסף הוא בחינת חמדה ותאוה כמו שכתוב נכסף נכספתי. וכל ציור הגוף כדמיון הפנימיות. לכן בודאי שורש אבר המילה היא החמדה והתאוה שיש לצדיקים כמו שכתוב (תהלים צב, יג) צדיק כתמר יפרח לכן גם בגוף התאוה גובר במקום הזה ונתן לנו הקב"ה מצות מילה להסיר הערלה ולמעט התאוה הגשמית וכפי תקון הגוף כך מאיר התאוה הפנימית וזה הגו סיגים מכסף ויהיה ניכר פנימיות החמדה. ובמצות מילה תלוי כל המצות כי זכור ושמור בשבת קודש להסיר הערלה ושיתגלה הפנימיות. וזהו הרמז מל ולא פרע כאלו לא מל כי פריעה גילוי הפנימיות וזה תכלית המילה. ובודאי באברהם אבינו ע"ה נתקיים בשלימות וכמו שכתוב מיד אחר המילה (בראשית יח, א) וירא אליו ה' כמו שכתוב במדרש מבשרי אחזה אלוקי (איוב יט, כו) אבל הקב"ה כרת ברית לאברהם להיות כל בני ישראל הנימולים יהיה להם חלק בברית הזה כמו שכתוב(בראשית יז, ז) להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך שעל ידי המילה יחול אלקותו יתברך שמו על האדם וכמו שכתוב (שה"ש ח, ט) נבנה עליה טירת כסף להכין בחינת אהבה רבה לכל בני ישראל:

(שפת אמת, לך לך, תרס"ה)