הדפסה
כניסות: 2420


במדרש ואחר עורי נקפו זאת (איוב, יט, כו) אחר שמלתי כו' כי בכל דבר יש נקודה חיות מה' יתברך ורק שצריכין להסיר הקליפה והחיצוניות שנקרא ערלה דחפיא ברית ובהוסר הערלה ממילא מתגלה הנקודה כנ"ל. וזה וירא אליו (בראשית יח, א) שנתגלה לו הפנימיות שהיה בעצמותו נסתר ונכסה קודם המילה כמו שכתוב (איוב יט, כו) ומבשרי אחזה כו'. גם פירוש וירא דכתיב וירא אלקים כו' טוב על כל הנבראים. וראיה זו קיימת לעד ונותנת קיום והעמדה למעשה בראשית והיא דבוקה ומיוחדת למי שיודע זאת שכל חיות העולמות מהשגחתו יתברך כמו שכתוב (דברים יא, יב) תמיד עיני ה' אלקיך בה כו':

(שפת אמת, וירא, תרל"ב)