הדפסה
כניסות: 2399


במדרש ואחר עורי נקפו זאת כו' (איוב יט, כו) אחר שמלתי עצמי כו'. כי נקודה זאת היא חיות הכל וכל הנבראים נקשרים בנקודה פנימית הנ"ל. רק שהתגלות הנקודה הוא לפי חשיבות המקבלים דכתיב (תהלים כה, יד) סוד ה' ליראיו במדרש כשתמול תקח סוד ע' נפש ע' זקנים כו'. דכתיב (בראשית א, ד) ויבדל בין האור כו'. ובאמת הע' אומות הם המסתירין האור והוא ההפרש בין אור לעור דכתיב (בראשית ג, כא) ויעש כו' כתנות עור. ובתורתו של רבי מאיר אור כתיב כו'. ובני ישראל זכו לברית מילה שהוא להסיר עור הנ"ל ונתגלה להם נקודה הפנימית אשר שם שורש הכל כנ"ל. ונקרא פתח האהל כי משם מתחיל ההתפשטות לכל הע' אומות ובני ישראל זוכין על ידי המילה להיות דביקין בפתח האהל קודם כל ההמשכות שבאים לעולם כנ"ל. ויש בכלל הבריאה עולם שנה נפש כידוע. ויש ג' בריתות. קשת בעולם. ושבת ברית בזמן שנה. ומילה בנפש:

(שפת אמת, וירא, תרל"ה)