הדפסה
כניסות: 2415


במדרש ואחר עורי נקפו זאת (איוב יט, כו) כו' הרבה גרים באו אלולי שמלתי מהיכן היה הקב"ה נגלה עלי. אף שכתוב מקודם גם כן (בראשית יב, ז) וירא ה' אל אברם. אבל ההפרש שמקודם לא היה מתגלה לבחינת הגוף רק אל הנשמה ואחר המילה כתוב(שם יח, א) וירא אליו ממש ומקודם כתיב אל אברם כו' השם של האדם הוא כח נשמתו ושרשו. והנה קודם חטא אדם הראשון היה הגוף מאיר כמו הנשמה. ואח"כ כתיב (שם ג, כא) ויעש להם כתנות עור והוא מלבוש הגוף החומריי. אך בני ישראל זכו למצות מילה והוא פתיחת פתח באור זה. להאיר הארת הנשמה בהגוף. לכן נקרא ברית כי ודאי מקום פתיחת פתח הנ"ל הוא שרש התקשרות הגוף בכח שרשו. ולכן שם נפתח. וזהו נקרא (שם יח, א) פתח האהל. ולכן אחר עורי נקפו זאת שנתגלה הארה גם בגופו ועל ידי זה יש התדבקות גם לגרים. ואמנם צריך האדם לתקן ע"י פתח הגוף הנ"ל. את כל חומר גופו ובודאי כן היה באברהם שגם מקודם תיקן כל גופו רק שהיה נחסר לו פתח הנ"ל וכיון שנימול נמצא שלם בכל השלימות. ולכן כתיב וירא אליו דהיינו שניתקן כל קומת רמ"ח איבריו והוא יושב פתח האהל(שם) שלא סר זכרון הברית מאבינו אברהם אף אחר תיקון כל גופו כתיב יושב פתח האהל:

(שפת אמת, וירא, תרל"ז)