הדפסה
כניסות: 2559


במדרש ואחר עורי כו' מבשרי אחזה אלקי כו' (איוב יט, כו) הגם כי גם מקודם נראה לו ה' יתברך. אבל עתה היה בכח עצמותו כי זה ההפרש בין האומות ושאר הברואים אשר בחסדו יתברך משפיע לכל מעשיו חסדים אבל בני ישראל לזה נבחרו שבכח מעשיהם יזכו לכל. והנה אברהם ע"ה היה כלול מב' הענינים כי התחלתו היה הוא הצדיק יסוד עולם(משלי י, כה) והיה בתוך כל האומות והיה קיום שלהם ועתה כשניתן לו המילה היה להבדילו מבחינה הראשונה ולזכות בכח מעשיו. לכן אין האדם נברא מהול שברית הזאת הוא בא מכח מעשה האדם וזהו שכתוב (בארשית יח, א) וירא אליו. מבשרי אחזה כו'. ובודאי נמצא בכל איש כח נקודה פנימיות אך הוא נסתר. ולבני ישראל ניתן מצות מילה שיוכלו להסיר הערלה ואחר עורי נקפו כו'. ובמדרש ענותך תרבני כו' (שמואל ב כב, לו; תהלים יח, לו) פירוש זאת המדריגה שניתן לאברהם אבינו ע"ה וזרעו אחריו שיזכו להתגלות בכח מעשיהם זה הוא ענותנותו של הקדוש ברוךהוא כי באמת הכל שלו ועל כל זה חפץ שיזכו בני ישראל בכח מעשיהם:

(שפת אמת, וירא, תרל"ח)