הדפסה
כניסות: 2592


וירא אליו (בראשית יח, א) כי אברהם אבינו ע"ה היה התחלה לאבותינו אף על פי כן היה הוא קיום כל הברואים כמו שכתוב(בראשית ב, ד) בהבראם באברהם. לכן כל השנים שעברו עליו קודם המילה היה לקיום הבריאה. ועתה התחיל להיות הנהגה מיוחדת בעבור בני ישראל. וזהו שכתוב אליו בפרט. והוא יושב כו'(בראשית יח, א) ובמדרש ענותך תרבני כו'(שמואל ב כב, לו; תהלים יח, לו) אתה סימן לבניך כו' כי זה עיקר ההפרש בין אומות העולם הקדמונים שנמצא גם בהם במקרה איזה מראה כמו שכתוב(במדבר כג, ד; שם, טז) ויקר כו'. אבל בני ישראל קבועים הם ומיוחדים לנבואה בכל עת ואין צריך להשתנות בעת הנבואה זהו שכתוב(בראשית יח, א) וירא אליו כו' והוא יושב. פתח האהל זו מילה כמו שכתוב בזוהר הקדוש פתח הגוף. כי אחר החטא כתיב (בראשית ג, כא) כתנות עור אחר שנעשה תערובות טוב ורע רק לבני ישראל נמסר סוד הפתח במצות מילה. ומכל מקום כל הגוף עודנו מכוסה והוא עבודת האדם בחומר לתקן כל הבריאה. כי אחר החטא היה זה עצת הבורא יתברך להיות אומה מיוחדת אליו יתברך ועל ידי זה יאירו לכל הברואים. וכמו כן באדם עצמו יהיה נקודה אחת פתוח. ועל ידי זה יתמשך כל הגוף אחר זאת ההארה, וכדמיון זה נמצא בכל מקום ממש נקודה אחת אשר עליה הוסב כל המסובב. וזה הפתח פתח אברהם אבינו ע"ה כמו שכתוב פתח גדול פתחת כו' הרבה גרים באו כו':

(שפת אמת, וירא, תר"מ)