הדפסה
כניסות: 4575

 הצדיק ר' יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע הגיע פעם אחת לכפר שבו גרו מעט יהודים, בבית היהודי ששם התאכסן היו הצער והשמחה משמשים בערבוביה, באחת המטות  שבחדר שכב אבי המשפחה חולה אנוש שכמעט אפסה תקוה להצילו, ובחדר אחר שכבה במיטתה יולדת ובנה הרך לצדה, שמונה ימים עברו מלידת התינוק, וכאלו חכו כולם לפטירתו של האב כדי למול את הבן ולקרא אותו על שם אביו,

וכן מובא בשם האדמו"ר מהר"ש מבעלזא זצ"ל שאליהו בא לכל ברית, ומביא עמו ישועות ורפואות לחולי ישראל, וזה מרומז בברכת "ה' רופא חולי עמו ישראל" שהם סופי תיבות "אליהו", שאליהו מביא ישועות לבני ישראל:

סיפור דומה אירע בעיר ברודי, ור' שלמה קלוגר זצ"ל הורה שימולו ובזכות המילה נרפא האב, והסביר על פי מה שמובא בפרשת וירא, שנשלחו שלשה מלאכים לאברהם, ואמרו חז"ל, שמלאך אחד בא לבשר את שרה, ואחד לרפאות את אברהם, ואחד להפוך את סדום, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט, ולכאורה נראה הדבר תמוה כלום חסרים מלאכים בשמים עד כי הוצרכו לשלוח מלאך אחד, את המלאך רפאל לשליחות כפולה, לרפא את אברהם ולהציל את לוט, אך מסתבר  שזכותו של לוט לא היתה כה גדולה עד שראוי יהיה שישלח עבורו מלאך מיוחד להצילו, נס הצלתו צריך היה להתרחש בדרך אגב, על ידי מלאך שנשלח בין כך ובין כך לשליחות אחרת, ועל פי זאת חשבתי לנפשי מן הסתם דנים עכשיו בשמים את אבי הבן הנימול, ויתכן כי אין לו זכויות כה רבות עד שראוי הוא שישלח עבורו מלאך מיוחד כדי להחיש לו רפואה, לפיכך הוריתי להתחיל בעריכת ברית המילה ואז כשיבוא אליהו הנביא לברית המילה יביא עמו באותה דרך רפואה שלימה גם לאבי הרך הנימול: (סיפורי חסידים)