דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

 תניא, רבי אומר: גדולה מילה, שאין לך מי שנתעסק במצות כאברהם אבינו, ולא נקרא תמים אלא על שם מילה, שנאמר: (בראשית יז) "התהלך לפני והיה תמים", וכתיב: "ואתנה בריתי ביני ובינך".
דבר אחר: גדולה מילה - ששקולה כנגד כל המצות שבתורה, שנאמר: +שמות לד+ "כי על פי הדברים האלה וגו'".
דבר אחר: גדולה מילה - שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: (ירמיהו לג) "אם לא בריתי יומם ולילה וגו'": ופליגא דר' אליעזר, דאמר ר' אליעזר: גדולה תורה - שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי וגו'".
אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו "התהלך לפני והיה תמים" - אחזתו רעדה, אמר: שמא יש בי דבר מגונה! כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני ובינך, נתקררה דעתו.

(תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לב עמוד א)