דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

דבר אחר "ויהי אברם בן תשעים שנה". אמר לו הקב"ה משבראתי את עולמי הייתי מתגלגל בעשרים דור, עד שתבא ותיטול את המילה, ועכשיו אם אין אתה מקבל דיי לעולם עד כאן, ואני מחזירו לתהו ובהו, ואין צריך לי עוד לעולם, לכך אמר "אני אל שדי" (בראשית י"ז א), דיי העולם, ואם אתה מקבל עליך דיי לעולם, אני ואתה.

"ואתנה בריתי ביניך וביניך", אמר לו אברם ומי ימול אותי, אמר לו אתה לעצמך, נטל אברהם את החרב ואחז בערלתו והיה מתירא, לפי שהיה זקן היה מרתת, אמר לפניו רבונו של עולם זקן אני, מה עשה הקב"ה כביכול, שלח ידו ואחז עמו, והיה אברהם חותך עד שמל, כך עזרא משבח ואומר "אתה הוא ה' לבדך וגו' ומצאת את לבבו נאמן לפניך" (נחמיה ט ו-ח), וכרות לו הברית אין כתיב כאן, אלא "וכרות עמו הברית", וכתיב בסוף הפסוק "ותקם את דבריך כי צדיק אתה" (שם).

דבר אחר למה מל בן תשעים ותשע, ללמד לגרים שאם בקש גר להתגייר, שלא יאמר זקן אני, מעכשיו איני מתגייר, ילמד מאברהם שמל בן תשעים ותשע שנה.

[מדרש תנחומא (בובר) פרשת לך לך סימן כד]