דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

דבר אחר, באיזה זכות היה אהרן נכנס לבית קדשי הקדשים, א"ר חנינא בנו של רבי ישמעאל זכות המילה היתה נכנסת עמו שנאמר (ויקרא טז) "בזאת יבא אהרן" זו המילה, "זאת בריתי אשר תשמרו", וכה"א (מלאכי ב) "בריתי היתה אתו החיים והשלום".

 (שמות רבה (וילנא) פרשה לח ד"ה ח ד"א וזה)