דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

(אמר מר) מילה וכל מכשיריה דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר.
מנא ליה לרבי אליעזר הא?
אי מכולהו גמר - כדאמרינן.
ועוד: מה להנך שכן אם עבר זמנה בטלה.
אלא, היינו טעמא דרבי אליעזר: דאמר קרא (ויקרא יב) "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" - ואפילו בשבת.
וליכתוב רחמנא במילה, וליתו הנך וליגמור מיניה!
משום דאיכא למיפרך: מה למילה שכן נכרתו עליה שלש עשרה בריתות.

(תלמוד בבלי מסכת שבת דף קלא עמוד ב)