דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

 הבעל שם טוב נסע בדרך ג' ימים רצופים עד כי ביום ג' בערב באו לבית מלון אחד, אל איש יהודי מחזיק את הארענדע והוא לא ידע את הבעל שם טוב זכרונו לברכה ויבקשו ממנו אם יוכלו ללון אצלו ויאמר לא. והמה ראו כי האיש טרוד מאוד, וגם ראו כי הרבה נרות דולקים ויחקור הבעל שם טוב מאתו מהות הדבר, ולא רצה לספר.

ויהי כאשר הגיעה שעה הי"ב, חצי הלילה ויתחילו הנרות להתכבות והתאמצו התלמידים ולא הניחו ובין כך ראו והנה חולדה גדולה נפלה בתוך השק, ויסגרו את השק ויאסרו אותו. ויעירו את הבעל שם טוב ויצו הבעל שם טוב שיאסרו את השק היטב  ולשני האנשים צוה שיקח כל אחד מקל בידו, ויכו על השק בכל כחם, וכן עשו עד אשר רמז להם הבעל שם טוב בידו. אחר כך צוה הבעל שם טוב להתיר את השק להשליכו החוצה, ויעשו כן, והתינוק ראו אותו חי כי לא חסר לו מאומה. ויכינו עצמם על הברית מילה ויכבדו את הבעל שם טוב בכיבוד סנדק, ויעשו הברית מילה כדת. ואחר הברית מילה, בקש הבעל ברית מהבעל שם טוב כי ימתין פה על הסעודה. ויספר לו כי האדון מהכפר איש רע הוא והוא ירא ממנו, ועל כן מוכרח הוא לילך אליו לנשוא אליו מיני מתיקה מהברית מילה, ויאמר לו הבעל שם טוב לך לשלום.

ויבא הבעל הבית לאדון והנה הוא חולה שוכב במיטה ועל פניו סימנים גדולים ממכות נמרצות ויקבל האדון את הבעל הבית בספר פנים יפות וישאלהו מי הוא אצלך ויאמר לו איש יהודי בא אלי הלילה ונראה כי איש נכבד הוא והוא הציל בני ממות ויספר לו לפי תומו כל המעשה בלילה, אז ענה האדון לך מהרה לביתך ובקש את האורח שיבא אלי בלי ישונה, וילך הבעל הבית בפחי נפש ממנו כי ירא מאוד פן יקרה דבר מה להבעל שם טוב, ויבוא לביתו ויחל את פני הבעל שם טוב לבל ירגז עליו ויספר לו מכל הנעשה ויעץ להבעל שם טוב כי ישלח אליו משרתו לאמר כי אין לו פנאי וכי הוא רוצה תיכף לנסוע, ויען הבעל שם טוב אין אני ירא ממנו כלל, אלך.

אחר הסעודה הלך הבעל שם טוב אליו ויאמר לו האדון ידעתי כי אתה היית בעוכרי אבל יכולת לי כאשר חטפתני פתאום ואנכי לא ידעתי שום דבר. אבל אם תרצה שנעמוד במלחמת הכישוף יחד ונראה מי הוא גדול בזאת החכמה, המתן עד שאחזור לאיתני ואז נראה עם מי הכח, האדון הנ"ל היה מכשף גדול והוא הרג את כל בני המוכסן הנ"ל בחצות לילה שלפני המילה כי היה רשע גדול. ויאמר לו הבעל שם טוב כן יהיה אך עתה אץ אני לדרכי וליום המוגבל פלוני אתה תאסוף כל החברים שלך וגם אני אאסוף כל התלמידים שלי, ואז נראה עם מי הכח אך זאת תדע כי אין אני מכשף כלל רק איש קדוש, בעל שם טוב, ואין אני יירא מהכישוף ויגבילו יום אחד ויתן הבעל שם טוב ערבון כי לא ישנה ויבא ליום המוגבל, וכן עשה.

ויקח תלמידיו אתו וילכו לשדה בקעה רחבה ויעשה הבעל שם טוב עיגול בתוך עיגול והוא עמד בעיגול התיכון והתלמידים עמדו בעיגול אחר ויזהיר להם הבעל שם טוב כי יסתכלו בפניו ואם יראו השתנות בפניו אזי יהרהרו כולם בתשובה ולא יסיחו דעתם ממנו אף רגע, והאדון הנ"ל עם כל המכשפים עשו גם כן עיגול ויעמדו אלה נוכח אלה כל היום, וישלח האדון על הבעל שם טוב נחשים שרפים מראות איומות כת חיות היער ובהמה רבה כאלו הלכו לבלוע אותם ובהגיעם לעיגול הראשון של הבעל שם טוב היו כלא היו ולא נשאר שריד, וכה עשה המכשף חליפות פעם חיות יער ופעם כלבים פעם נחשים ולא יכלו לעבור את העיגול.

אחר כך חגר המכשף שארית כחו וישלח עדר גדול מחזירי היער, והיו גועים וזורקים אש מפיהם ויעברו את העיגול הראשון של הבעל שם טוב ואז ראו התלמידים השתנות בפני הבעל שם טוב ויהרהרו כולם בתשובה ויקראו אל ה, ובעזרת השי"ת כאשר הגיעו אל העיגול השני לא נשאר מהם שארית. וכן עשה המכשף שלש פעמים ולא עלתה בידו. אז אמר עתה רואה אני כי אפס כחי נגדך ועתה קח את נפשי כי ידעתי כי המת תמיתני ואנכי לא אנצל מידך ויען לו אנכי הגדתי לך כי אינני מכשף כמוך ורק בעל שם טוב אנכי, ואם חפצתי לקחת נפשך כבר היית פגר מת טרם ראית פני, והייתי יכול להרגך בלילה אך העמדתיך לבעבור תדע כי יש אלקים בארץ אשר העובדים אותו לא יגורו ולא ייקראו מכשפים, אך עם כל זה למען הראות לך כח ה' וגבורתו בלי התאמצות רבה שא מרום עיניך והבט אל טוהר השמים כרגע, ויעשה המכשף כן, ויעופו שני עורבים וכל אחד נקר עין אחת מהאדון המכשף ונשאר עור כל ימי חייו. וגם כח הכישוף ניטל ממנו לבל יוכל עוד לעשות רעה עם שום אדם מישראל. זכות הבעל שם טוב זכרונו לברכה יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

[מהספר עדת צדיקים]

אורית ואייל מספרים על הברית של בנם

  [hdplay videoid=8 width="100%" height="100%" style="position:absolute"  playlist=false autoplay=false]  

קראו עוד

ספר הכנה לברית להורים

 ספר הכנה לברית להורים

ברית המילה מתקרבת? אתם מתרגשים, רוצים ללמוד ולהתכונן למצווה הראשונה בחיי הבן שלכם, אבל לא מספיקים... מפחדים להגיע לברית בצורה חטופה, מתוך עייפות ,לחץ וטרדות, ולהרגיש החמצה שלא פתחתם ספר? ומה עם דבר תורה משמעותי...

קראו עוד

שיחת הכנה לברית

שיחת הכנה לברית

בהריון? 🤰🏼מצפים לבן?ויש לכם הרבה שאלות וחששות לגבי ברית המילה;האם זה כואב? האם זה מסוכן? איך בוחרים מוהל? על מה צריך להקפיד? שלום אני דוד דדון, מוהל מוסמך, ומוהל במשרד הבטחון...

קראו עוד

שרות היפוספדיאס

שרות היפוספדיאס

מזל טוב! נולד לכם בן!נאמר לכם ע"י הצוות הרפואי שיש לו היפוספדיאס (נולד חצי/נימול)ויש לקבוע תור לאורולוג ילדים.ברית המילה אמורה להתקיים עוד מספר ימים, עולים לכם הרבה שאלות וחששות,מה ההשלכות...

קראו עוד